+38 095 459 59 56
nb@deafortis.com

RU UK EN

Новини

  • deafortis.com >
  • Новини >
  • Набув чинності Закон про оподаткування неприбуткових організацій

Набув чинності Закон про оподаткування неприбуткових організацій|Новини

13 серпня набув чинності Закон № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», який був прийнятий ВР 17 липня.

У Податковому кодексі встановлено, що податок на дохід підприємств не платять неприбуткові підприємства, установи та організації, одночасно відповідають наступним вимогам:

- Утворено і зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- Установчі документи містять заборона розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- Установчі документи якого передбачають передачу активів однієї або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування в дохід бюджету у разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- Внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибуток) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

У разі недотримання цих вимог така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) за період з початку року по останній день місяця, в якому скоєно таке порушення, та вказати суму самостійно нарахованого зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи з суми угоди нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому скоєно таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову та податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у строк , визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову та податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 57 НК для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

Встановлення контролюючим органом факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій та нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій та пені. Податкові зобов'язання, штрафні санкції та пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому скоєно таке порушення.

До неприбуткових організацій зокрема, можуть бути віднесені:

- Бюджетні установи;

- Громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

- Спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

- Житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або здобувався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні ), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

- ОСББ, асоціації власників житлових будинків;

- Професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

- Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- Інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам НК.

Не є платниками податку суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV НК.

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів.

До затвердження Кабміном Порядку ведення Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів від 24 січня 2013 № 37.

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Закону, не підлягають виключенню з цього реєстру до 1 січня 2017 року. Некомерційні підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом, які не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 НК, з метою включення до новий Реєстр зобов'язані до 1 січня 2017 привести свої установчі документи у відповідність з нормами НК і подати копії таких документів до контролюючого органу. Якщо установчі документи не приведені у відповідність з нормами НК - вони виключаються контролюючим органом з Реєстру.

За проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів, реєстраційний збір не стягується.